کارشناسی ارشد ناپیوسته

لیست دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته


1398/02/22ردیف نام رشته دانلود
1  مهندسی معماری - معماری  دانلود
2  مهندسی معماری داخلی  دانلود
3  مهندسی برق - قدرت  دانلود
4  مهندسی برق - کنترل  دانلود
5  مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری  دانلود
6  برنامه ریزی شهری  دانلود
7  حسابداری  دانلود
8  امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی  دانلود
9  مطالعات فرهنگی و رسانه  دانلود