فرم های مورد نیاز پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

1398/03/21فرم 1- فرم عناوین  پیشنهادی جهت طرح در شورا                                                                               فرم 18- فرم تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد(جدید)

فرم 2- فرم تحویل طرح تحقیق  و فرم الف به گروه                                                                                 فرم 19- مجوز تکثیر و مجلد کردن پایان نامه

فرم 3- فرم طرح تحقیق                                                                                                                   فرم 20- تاییدیه صلاحیت علمی 

فرم 4- اطلاعات پایان نامه                                                                                                               فرم 21- منشور اخلاق پژوهش

فرم 5- اعلام آمادگی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه                                                                         فرم 22- فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد(جدید)

فرم 6-  فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه                                                                      فرم 23- تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 7- فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه                                                                             فرم 24- تاییدیه صلاحیت علمی انگلیسی

فرم 8- فرم درخواست مجوز دفاع                                                                                                      فرم 25- فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه

فرم 9- تعهد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اساتید راهنما و مشاور                                                              فرم 26- فرم اطلاعات پایان نامه-فرم ب

فرم 10- مجوز برگزاری جلسه دفاع                                                                                                    فرم 27- فرم درخواست تمدید مهلت چاپ مقاله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم 14- فرم اعلام اصلاحات پایان نامه                                                                                                فرم 29- اطلاع رسانی

فرم 15- تعهد تحویل کامل مقاله                                                                                                        فرم 31- تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه

فرم 16- تعهد عدم ارائه مقاله                                                                                                            فرم 32- فرم تایید لزوم استاد مشاور برای دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم 17- تعهدنامه اصالت رساله                                                                                                         فرم 33- درخواست کد از سامانه کدینگ پایان نامه

                                                                                                                                                  فرم 34- ضمایم پروپوزال

مدارک لازم برای اساتید راهنمای غیر هیات علمی واحد شاهین شهر

مراحل اداری تهیه و تصویب پایان نامه (1)

مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد